Inch rail for Value VFT-808-MI [VFB-I]

Price: 47,37 PLN net*

Inch rail for Value VFT-808-MI [VFB-I]

Technical data

Intended VFT-808-MI